Dé gedragscode voor werving en selectie

Binnen zorggroep Almere doen we er alles aan om het sollectieproces netjes te laten verlopen en houden we ons aan onderstaande regels gebaseerd op de NVP Sollicitatiecode. Het doel van de code is een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure.

Uitgangspunten

 • We geven eerlijke kans op aanstelling voor de sollicitant, dat betekent gelijke kansen bij gelijke geschiktheid. De manager bepaalt de keuze op basis van geschiktheid voor de functie. Bij gelijke geschiktheid zal een interne kandidaat altijd de voorkeur hebben.
 • De sollicitant wordt volledig geïnformeerd over de procedure, de inhoud van de vacante functie en de plaats daarvan in de organisatie. Deze informatie wordt zo volledig mogelijk in de vacature bekend gemaakt.
 • Zorggroep Almere vraagt én gebruikt alleen die informatie die relevant is voor de beoordeling van de geschiktheid voor de functie.
 • De sollicitant verschaft ons de informatie die we nodig hebben om een juist beeld te krijgen van de geschiktheid voor de vacante functie en van de vakbekwaamheid (opleiding, kennis en ervaring). Hierbij houdt de sollicitant geen informatie achter waarvan de sollicitant weet of behoort te begrijpen dat deze van belang is voor de vervulling van de vacante functie. Van de sollicitant wordt geen salarisstrook van de huidige of vorige werkgever verlangd, echter mag een sollicitant dit wel zelf overhandigen als dit nodig is bij de onderhandelingen over salaris.
 • We verstrekken de sollicitant naar waarheid alle informatie die deze nodig heeft om zich een zo volledig mogelijk beeld te vormen van de vacature en van de organisatie.
 • Alle van de sollicitant verkregen informatie wordt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld en in alle gevallen wordt de privacy van de sollicitant overeenkomstig de wettelijke bepalingen gerespecteerd. Dit houdt in dat alleen sollicitaties welke via de website worden gedaan in behandeling genomen kunnen worden.
 • De sollicitant en Zorggroep Almere zijn zich ervan bewust dat beschikbare informatie van openbare bronnen, zoals internet en informatie via derden verkregen, niet altijd betrouwbaar is. De verkregen informatie zal met vermelding van de bron met de sollicitant worden besproken en de organisatie is transparant over de verkregen informatie.
 • Deze code sluit aan bij bestaande Europese wet- en regelgeving.

Werving

 • Indien we besluiten dat er een vacature is of komt, maken we voor de functie een wervingsprofiel waarin de relevante kenmerken van de functie worden vermeld. Daartoe behoren in elk geval: functie-eisen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, plaats in de organisatie, aard van het dienstverband, arbeidsomvang en standplaats. Middels een vacature op de werken-bij-site wordt alles gecommuniceerd. Informatie op websites van derden geven niet altijd een volledig beeld.
 • Functie-eisen kunnen betrekking hebben op vakbekwaamheid (opleiding, kennis en ervaring), gedrag en persoonlijke kwaliteiten. In uitzonderlijke gevallen kunnen persoonlijke kenmerken noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van de functie.
 • Een wervingsprofiel vermeldt, naast de relevante kenmerken van de vacature, de wijze van solliciteren en de termijn waarbinnen moet worden gesolliciteerd (voor zover deze bekend is), de door de sollicitant te verschaffen informatie (zoals opleiding, diploma’s, arbeidsverleden en ervaring) en indien van toepassing: aanvullende selectieprocedures/- middelen (zoals psychologisch onderzoek en/of assessment), een aanstellingskeuring, voor zover in overeenstemming met de Wet Medische Keuringen, en/ of een verplicht antecedentenonderzoek.
 • Standaard tot de procedure hoort een referentiecheck en het opvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag. Deze laatste wordt bij indiensttreding door ons aangevraagd en zal door de nieuwe werknemer zelf bekostigd moeten worden en binnen twee maand na indiensttreding worden overhandigd aan de personeelsadministratie.
 • Zorggroep Almere mag er van uitgaan dat beroepsgerelateerde verplichtingen (zoals bijvoorbeeld BIG-registraties) bekend en in orde zijn bij de kandidaat.
 • We verschaffen de sollicitant duidelijkheid over de sollicitatieprocedure. Dit betekent dat als er wordt afgeweken van de eenmaal gekozen procedure, we dit aan de sollicitant mededelen en toelichten. De sollicitant kan wegens gegronde redenen om een afwijking van de procedure verzoeken.
 • Externe bemiddelingsbureaus en organisaties die gegevens van vacaturesites en/of internet halen, dienen bij het gebruik hiervan in databases of voor bemiddelingsdoeleinden de vacaturehouder of recruiter hiervan in kennis te stellen en daarbij de wettelijke bepalingen na te leven.
 • Zorggroep Almere zal nooit een leeftijdsgrens stellen of een voorkeursbeleid ten behoeve van bepaalde groepen hanteren als dit wettelijk niet is toegestaan.

Selectie

 • De organisatie bericht de sollicitant zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum over de status van de sollicitatie. Ten alle tijden is het mogelijk ook tussentijds te vragen (contactgegevens staan altijd in de vacature) als er onduidelijkheden zijn.
 • Indien de sollicitant voor een gesprek wordt uitgenodigd of wordt aangehouden, sturen we hiervan bericht aan de sollicitant met vermelding van de binnen Zorggroep Almere geldende sollicitatieprocedure bij deze vacature en de verwachte duur daarvan als deze redelijkerwijze is in te schatten.
 • Indien we ervoor kiezen het gebruik van internet, video sollicitaties of een ander selectie-middel in te zetten, zal de zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid daarbij gewaarborgd blijven. In het geval een confrontatie met andere sollicitanten daarbij plaatsvindt of gebruik van video sollicitaties wordt gemaakt, mag de sollicitant in het kader van de vertrouwelijkheid om afwijking van de procedure verzoeken.
 • De organisatie kan tijdens de procedure de sollicitant te allen tijde verzoeken zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
 • In sommige gevallen wordt er gebruik gemaakt van een meeloopdag of een assessment. Bij elke afwijzing heeft de sollicitant het recht om een toelichting te vragen welke Zorggroep Almere zo goed mogelijk zal geven.
 • In principe worden er geen vergoedingen gegeven voor gemaakte kosten door de sollicitant tenzij dit nadrukkelijk in de vacature vermeld staat.

Nader onderzoek

 • We zijn ons er bewust van dat via internet en/of sociale media verkregen informatie over de sollicitant niet altijd juist, accuraat en/of relevant is. De verkregen openbare informatie zal, indien relevant, met de sollicitant worden besproken, met uitdrukkelijke vermelding van de bron. De sollicitant wordt in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. Indien een referentie wordt opgevraagd bij derden of indien nader onderzoek noodzakelijk is, wordt daartoe aan de sollicitant vooraf om toestemming gevraagd, tenzij deze toestemming op grond van de wet of nadere regelgeving niet vereist is.
 • Het, in de eindfase van het selectieproces, toepassen van een meeloopdagdeel om zo wederzijds de verwachtingen met betrekking tot de functie en aansluiting van de sollicitant daarop te kunnen vaststellen, wordt bij meerdere vacatures toegepast en zal nooit bedoeld zijn om arbeid te vervangen.
 • Een psychologisch onderzoek of assessment kan plaatsvinden door of onder verantwoordelijkheid van een psycholoog met inachtneming van de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De psycholoog heeft voorafgaande toestemming nodig van de sollicitant om de resultaten van het onderzoek aan Zorggroep Almere te kunnen verstrekken.
 • Een medisch onderzoek in verband met de aanstelling kan slechts plaatsvinden indien er, op advies van de bedrijfsarts, aan de vervulling van de functie bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid moeten worden gesteld en uitsluitend nadat alle overige beoordelingen van geschiktheid hebben plaatsgevonden aan het einde van de selectieprocedure. Het onderzoek wordt verricht door een keurend arts, met inachtneming van de voor een dergelijk onderzoek geldende wettelijke regels.

Eind selectie en beslissing

 • Als een sollicitant in enige fase van de sollicitatieprocedure niet door zal gaan in de procedure zal dit besluit telefonisch en/of via email aan de kandidaat worden meegedeeld. De inhoud van die motivatie is afhankelijk van de fase waarin de sollicitatie zich bevindt.
 • De sollicitatieprocedure wordt als afgerond beschouwd indien de vacature is vervuld of dat de vacature vervalt. Allen die op dat moment nog deelnemen aan de procedure, ontvangen hierover bericht.
 • Voor zover van toepassing worden gegevens afkomstig van een sollicitant binnen vier weken na de afwijzing  teruggezonden of vernietigd, tenzij expliciet anders met de sollicitant is overeengekomen. Indien anders is overeengekomen, wordt de sollicitant tijdig na de periode van een jaar te worden benaderd voor het verlengen van de expliciete toestemming en het actualiseren van die gegevens.
 • Het ongevraagd aanbieden van kandidaten door externe bemiddelingsbureaus wordt niet op prijs gesteld. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleent door de externe partij en Zorggroep Almere is vrij om rechtsteeks die kandidaat te benaderen.